A „Pepsi Vloggerőpróba” elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1.     A játék szervezője

 

A ”Pepsi Vloggerőpróba” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az ADAMSKY Kft. (Cg.01-09-939522; székhely: 1165 Budapest, Koronafürt u. 21.), mint lebonyolító és adatkezelő  (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.

 

A Pepsi tremékek reklámozója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. (Cg. 01-10-041999; székhely: 1239 Budapest, Helsinki út 121-123.) (a továbbiakban: Szervező”). A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás körében telje körűen eljár.

 

 

2.     A játékban történő részvétel feltételei

 

2.1            A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 

2.1.1. elektronikusan regisztrál a pepsi.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amelynek során megadja teljes nevét, e-mail címét, és a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a Játékszabályzat 9. pontjában írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban: ”Regisztráció”), majd

2.1.2. a 4. pontban írtak szerint tippet küld be.

 

2.2        Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egyszer regisztrálhat.

 

2.3        A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező és a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervező és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.4        A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.

 

2.5        Lebonyolító kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.6        A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.7        A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.8        A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében, lebonyolításában részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

2.9        A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem valós adatokkal, e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 

3.           A játék időtartama

 

A Játék 2017. január 9. napján 18 óra 01 perctől 2017. február 28. napján 23 óra 59 percig tart.

 

4.           A játék menete

 

4.1        A Játék során a Játékosoknak ismert vloggerek/youtuberek (a továbbiakban: „Vlogger”) részvételével zajló erőpróbák eredményeit kell helyesen megtippelniük. A leadott tippek alapján a Játékosok pontokat szerezhetnek. A Játék célja, hogy a Játékos a lehető legtöbb pontot gyűjtse.

 

4.2        A Játék összesen 4 (négy) erőpróbából (fordulóból) áll, ennek megfelelően a Játék az alábbi játékidőszakokra oszlik:

·       1. játékidőszak – 1. erőpróba: 2017. január 9. 18:01-től 2017. január 22. 23:59-ig;

·       2. játékidőszak – 2. erőpróba: 2017. január 23. 18:01-től 2017. február 5. 23:59-ig;

·       3. játékidőszak – 3. erőpróba: 2017. február 6. 18:01-től 2017. február 19. 23:59-ig;

·       4. játékidőszak – 4. erőpróba: 2017. február 20. 18:01-től 2017. február 28. 23:59-ig.

 

4.3        Az erőpróbák teljesítésének menete:

 

Erőpróbák meghirdetése: Az egyes erőpróbákat Szervező mindig az adott játékidőszak első napján (hétfőn) 18 óra 00 perckor hirdeti meg a Weboldalon, az erőpróbák részleteit, a konkrét feladatokat azonban Szervező nem hozza nyilvánosságra, így azokat sem a Vloggerek, sem a Játékosok nem ismerik előre.

 

Teljesítési időszak: Az erőpróbák meghirdetését követő egy hétben (hétfőtől vasárnap 23 óra 59 percig) a Vloggerek megkapják a konkrét feladatokat és teljesítik azokat (a továbbiakban: „Teljesítési időszak”). Az erőpróbák teljesítéséről a Vloggerek videó felvételt (a továbbiakban: „Videó”) készítenek.

 

Közzétételi időszak: Az erőpróbák teljesítéséről készült Videók közzétételre kerülnek a Vloggerek saját csatornáin és a Weboldalon. A közzététel időszaka az adott játékidőszak második hetében kedd 0 óra 01 perctől vasárnap 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Közzétételi időszak”). A Közzétételi időszak alatt a Vloggerek a Videókat saját belátásuk szerinti időpontban teszik közzé, valamennyi Videó közzététele azonban legkésőbb a pénteki nap végéig megtörténik.

 

Eredményhirdetés, új erőpróba meghirdetése: A Közzétételi időszak lezárását követően új játékidőszak kezdődik és új erőpróba kerül meghirdetésre. Az új erőpróba meghirdetésével egyidejűleg sor kerül az előző erőpróba eredményhirdetésére is.

 

Fentiektől eltérés csak a 4. játékidőszakban lesz, ahol a Teljesítési időszak 2017. február 20. 18:01-től 2017. február 22. 23:59-ig, a Közzétételi időszak pedig 2017. február 23 00:01-től 2017. február 26. 23:59-ig tart.

 

4.4        Az erőpróbákon részt vevő Vloggerek:

 

·       Goodlike

saját csatornája: https://www.youtube.com/user/FragCopyMan

·       I Have No Idea Hungary

saját csatornája: https://www.youtube.com/user/ihavenoideahungary

 

·       Szilva

saját csatornája: https://www.youtube.com/user/szilvaleszilvuple

·       Unfield

saját csatornája: https://www.youtube.com/user/UNFIELDMCTV

4.5        A tippelés (pontszerzés) menete:

 

A Játék során kizárólag erőpróbánként, azaz 4 alkalommal lehet pontokat szerezni.

 

Az egy alkalommal megszerezhető pontok összegét három, az adott erőpróbára vonatkozó kérdésre adott válasz határozza meg. A megtippelhető kérdések a következők:

1.      Azon Vlogger(ek) megtippelése, aki(k) bevállalja(k)/részt vesz(nek) az erőpróbán. (A részvétel nem kötelező.)

2.      Azon Vlogger(ek) megtippelése, aki(k) teljesíti(k) az erőpróbát. (Előfordulhat például, hogy az erőpróbát a Vlogger a megadott idő alatt nem tudja teljesíteni.)

3.      Az erőpróbán nyújtott teljesítmény alapján az adott erőpróbán hányadik helyen végez a Vlogger.

A kérdések megválaszolása minden erőpróba során két ütemben történik:

·       az 1. és 2. kérdést a Játékos a Teljesítési időszak alatt tippelheti meg,

·       a 3. kérdésre a Játékos a Közzétételi időszakban adhatja le a tippjét.

Egy Játékos egy erőpróba kapcsán kizárólag egy alkalommal küldhet be tippet. A már elküldött tippeket, válaszokat az elküldés után nem lehet szerkeszteni, sem törölni.

 

A megszerzett pontok a Játékos adatlapján kerülnek jóváírásra, azok a Játék során nem vesznek el, nem csökkennek. A Játékos nem köteles minden játékidőszakban tippet leadni. Ha a Játékos valamelyik erőpróbára vonatkozóan nem ad le tippet, úgy az adott játékidőszakban nem kaphat pontot.

 

4.6        A pontszámítás módja:

 

Ha a Játékos egy Vlogger vonatkozásában a 3. kérdésre helyesen válaszol, akkor megkapja az adott Vlogger által az adott erőpróbán elért pontszámot. Ha a 2. kérdésre is helyesen válaszol, akkor ennek a pontszámnak a kétszeresét, ha a 2. és 1. kérdésre is helyesen válaszol, akkor a négyszeresét kapja.

 

Ha a Játékos egy Vlogger vonatkozásában a 3. kérdésre helytelen választ ad vagy nem válaszol, akkor az adott Vlogger kapcsán nem szerezhet pontot, akkor sem, ha az 1. vagy a 2. kérdésre egyébként helyes választ adott.

 

Az erőpróba során a Játékos által elért összpontszámot az egyes Vloggerek kapcsán megszerezett pontok összege adja.

 

A Vloggerek egyes erőpróbákon nyújtott teljesítményét a Lebonyolító az általa meghatározott szubjektív szempontok szerint pontozza. A pontozási szempontok az egyes erőpróbák során eltérőek, illetve - adott esetben – meglepőek, szokatlanok lehetnek! A Vloggerek pontozása a Lebonyolító kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Lebonyolító döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt. Az egyes erőpróbák során alkalmazott pontozási szempontokat és pontszámítási rendszert a Lebonyolító az adott erőpróba eredményhirdetése napján teszi közzé a Szervező Weboldalán.

 

5.             Nyeremények

 

5.1            Kis nyeremények sorsolása

 

5.1.1       Lebonyolító minden egyes játékidőszak vonatkozásában az adott játékidőszakban érvényesen tippet beküldő Játékosok közül az adott játékidőszakot követő első munkanapon 17 óra 00 perckor a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 (egy) darab nyertes Játékost sorsol ki (a Játék teljes időtartama alatt összesen 4 db nyertest). A sorsolás helyszíne a Lebonyolító telephelye (cím: 1132 Budapest, Váci út 19.).

 

5.1.2       Lebonyolító minden egyes játékidőszak vonatkozásában 1 db Pepsi logóval és a Vloggerek aláírásával ellátott télikabátot sorsol ki legfeljebb bruttó 50.000,- Ft értékben (a Játék teljes időtartama alatt összesen 4 darabot) (a továbbiakban: „Kis nyeremény”). A nyertes Játékos a Kis nyereményt saját maga választhatja ki a Szervező által felajánlott márkák közül a megadott értékhatáron belül, kizárólag a saját méretében. A nyertes Játékos a megadott összeghatáron belül kizárólag egy darab télikabátot választhat, az esetlegesen fel nem használt összeg utóbb, illetve más termékre nem használható fel, illetve a Játékosnak nem kerül kifizetésre.

 

5.1.3       Egy adott játékidőszakban érvényesen beküldött tipp kizárólag az adott játékidőszakhoz tartozó sorsoláson vesz részt. Amennyiben a Játékos további sorsolásokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további tippet szükséges beküldenie egy másik játékidőszakban.

 

5.1.4       A Lebonyolító minden egyes játékidőszak sorsolásán 5 (öt) db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott nyereményre a 6.1. és 6.2. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Regisztrációja bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül.

 

5.2            Fődíj

 

5.2.1       Lebonyolító a Játékosok által elért pontokat az utolsó erőpróba lezárását követően összesíti és 1 (egy) fődíj nyertes Játékost hirdet. Lebonyolító azt az érvényesen regisztrált Játékost tekinti fődíj nyertesnek, aki a Játék teljes időtartama alatt a legmagasabb pontszámot érte el. A nyertes nyilvános kihirdetésének helyszínéről és pontos időpontjáról a Lebonyolító az utolsó erőpróba meghirdetésével egyidejűleg tájékoztatja a Játékosokat a Szervező által működtetett Weboldalon.

 

5.2.2       Amennyiben a legmagasabb pontszámot elért Játékos Regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a Játékos a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, az a Játékos válik jogosulttá a fődíjra, aki a soron következő legtöbb pontszámot érte el (tartaléknyertes).

 

5.2.3       Amennyiben több Játékos is azonos pontszámot szerzett, úgy Lebonyolító ezen Játékosok közül háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében tartott, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a fődíj nyertest. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító telephelye (cím: 1132 Budapest, Váci út 19.)

 

5.2.4       A Játék fődíjaként összesen 1 (egy) db, nettó 1.000.000,- Ft (egymillió forint) értékben feltöltött bankkártya kerül kiosztásra („Fődíj”).

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Fődíj átadásához, átvételéhez a Szervező által meghatározott bankfiókban történő bankszámlanyitás szükséges a nyertes Játékos nevére. A bankszámlanyitás költségeit a Szervező, míg a bankszámla későbbi fenntartási költségeit (pl. számlavezetési díj) a nyertes Játékos viseli.

 

(Kis nyeremény és Fődíj a továbbiakban együtt: „Nyeremény”)

 

5.3            Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy Kis nyereményre és egy Fődíjra lehet jogosult.

 

5.4            A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre nem válthatók.

 

6.           Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

 

6.1            A Lebonyolító a Kis nyeremények nyerteseit az adott sorsolást követő, a Fődíj nyertest az 5.2.1. pont szerinti kihirdetést követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes által a Regisztrációkor megadott e-mail címen (a továbbiakban: ”Értesítés). A nyertes Játékos köteles 24 órán belül visszaigazolni az Értesítést. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező 3 (három) napon belül felveszti a nyertessel a kapcsolatot a nyeremény átadásához szükséges egyeztetés érdekében. Az egyeztetés során a Játékos köteles a Szervezővel együttműködni és megadni a Szervező által kért, a nyeremény átadásához/kézbesítéséhez szükséges adatokat (a teljes név és magyarországi kézbesítéséi cím, valamint a telefonszám, ruhaméret, választott télikabát típusa, stb.). Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, illetve együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

 

6.2            A Kis nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kíséreli meg, az értesítést követő 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

6.3            A Fődíj nyertes Játékos a Fődíjat személyesen veheti át a Lebonyolítóval előzetesen egyeztetett időpontban egy előzetesen egyeztetett budapesti bankfiókban a Játék lezárásának időpontjától számított 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Fődíj átadására az egyeztetett időpontban és feltételek szerint a fenti határidőben sor kerüljön. Ha a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Fődíj átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a Fődíj átvételére újabb, illetve az egyeztetett feltételektől eltérő lehetőséget nem tud biztosítani.

 

6.4            A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

 

6.5            A Lebonyolító a Nyereményeket és a nyerteseket a Szervező által működtetett Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakcíme (település csak) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 

6.6            A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

7.           Adózás, költségek

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Kis nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

8.           Panaszbejelentés

 

A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések az alábbi e-mail címre tehetőek meg: vloggeroproba@adamsky.hu

 

9.           Adatvédelem

 

9.1            A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

9.1.1       a Lebonyolító, mint adatkezelő a Játékkal kapcsolatban megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából (ezen belül az adatkezelés célja a Játékban részt vevő személyek által a Regisztráció során rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a Nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, továbbá, a Kis nyeremények megfelelő címre történő kiszállításának megoldása, a Fődíj átadásával kapcsolatos egyeztetés, valamint a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) kezelje;

9.1.2       megadott személyes adataikat – amennyiben a Regisztrációkor az adott mező kipipálásával ezt kérték – a Lebonyolító a Játékban zajló eseményekkel kapcsolatos külön e-mail értesítések (pl. értesítés új Videó, pontszám nyilvánosságra hozataláról) küldése érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; és

9.1.3      nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Lebonyolító a Szervező által működtetett Weboldalon minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon felületén feltüntesse); és

9.1.4       megadott személyes adataikat – amennyiben a Regisztrációkor az adott mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Lebonyolító marketing és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célú felhasználás érdekében a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. (székhely: 1239 Budapest, Helsinki út 121-123.) részére továbbítsa és a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. azokat saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; és

9.1.5       részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

A 9.1.4. pontban írt adatkezelés (hosszú távú marketing céljából történő adatkezelés) tekintetében adatkezelő a Szervező is, NAIH nyilvántartási száma: NAIH-94139/2016. Kérjük tisztelt Játékosainkat, hogy az adatkezelőnek címzett megkereséseiket ellenkező írásos értesítésig a Lebonyolítónak szíveskedjenek megküldeni a 9.3. pontban írt elérhetőségek valamelyikére a hosszú távú marketingcélú adatkezelés körében is.

Személyes adatait adatkezelőként az ADAMSKY Kft. kezeli, aki az adatokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Az adatkezelő az adatok tárolását a 1132 Budapest, Váci út 19. alatti telephelyén, szigorú biztonsági intézkedések mellett biztosítja.

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Amennyiben erre a későbbiekben sor kerül, arról tájékoztatást biztosít a Játékosok részére.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-110738/2016

 

9.2            Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a Nyeremények kiosztását követő 6 hónapig kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül töröli nyilvántartásából. A hosszú távú marketing célú adatkezelés (9.1.4.) pont tekintetében az adatkezelés időtartama legfeljebb a nyereményjátékok kiosztásának lezárásától számított 3 év, ezt követően az adatot külön értesítés nélkül töröljük.

 

9.3            Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1132 Budapest, Váci út 19. címen vagy a vloggeroproba@adamsky.hu  e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

 

9.4            A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Lebonyolító vagy annak megbízottja . A Játékos a tiltakozását megteheti egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 1132 Budapest, Váci út 19. címen vagy a vloggeroproba@adamsky.hu e-mail címeken.

 

9.5            A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos – 9.1.4. pont). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a hosszú távú marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

 

10.       Vegyes rendelkezések

 

10.1         A Regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének/átadásának – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

10.2         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

10.3         A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

10.4         Lebonyolító  fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

10.5         Ha a játékos regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

10.6         Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

10.7         A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzem zavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.

 

10.8         A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

10.9         A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

10.10     A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

10.11     A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Lebonyolító a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

 

Budapest, 2017. január 2.

 

 

 

Adamsky Kft.

            Lebonyolító

Share

Find
us
Facebook Facebook Instagram Instagram YouTube YouTube YouTube